Nytt avtal för privatteater

Teaterförbundet har tecknat ett nytt avtal för privatteaterområdet med arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst. Avtalet gäller i 29 månader och ger 5,4 % ökning av löner och pensionsavsättningar.

Kollektivavtal

Avtalet gäller från 1 november 2020 till den 31 mars 2023.

– Vi är nöjda med avtalet, som har gett oss löneökningar och pensionsavsättningar som motsvarar märket. Det innebär att våra medlemmar har fått samma nivåer som den övriga arbetsmarknaden, säger Madeleine Wagemyr, förhandlingschef på Teaterförbundet för scen och film.

Löneökningen blir 2,7 % från den 1 november 2020 och 1,92 % den 1 april 2022.

Pensionsavsättningarna, så kallad flexpension, blir 0,4 % från den 1 november 2020 och 0,2 % från den 1 april 2022.
Åldern då en arbetstagare börjar tjäna in tjänstepension sänks under avtalsperioden från 25 år till 22 år. Det innebär en avräkning med 0,18 % från löneuppräkningarna om 5,4 %.

En nyhet i avtalet är att ljud-, mask- och videodesigners är införda som konstnärlig personal.

– Det har varit ett hårt arbete under många år för att få till en avtalslösning som erkänner dessa gruppers rätt till sina verk. Det är en stor framgång och det hade aldrig gått utan ett enträget fackligt arbete av medlemmar och förtroendevalda, säger Simon Norrthon, förbundsordförande, Teaterförbundet för scen och film.

Övriga nyheter i avtalet är bland annat:

• Cirkusartister är införda i avtalet.
• Förberedelsetid för konstnärlig personal, till exempel uppvärmning eller instudering, ska ingå i arbetstiden.
• Om teatern vill att konstnärlig personal ska flytta dekor under en föreställning, så ska arbetsgivaren följa gällande arbetsmiljöregler. Arbetsgivaren ska till exempel göra en riskbedömning och tillhandahålla skyddskläder och skor – om det finns behov av detta.

I det nya institutionsteateravtalet finns en skrivning om Teaterförbundets och Svensk Scenkonsts partsgemensamma arbete för att motverka sexuella trakasserier. I det avtalet enades parterna om en skyldighet för arbetsgivarna att ta fram en bemötandekod och riktlinjer för intima scener.

Parterna är överens om att föra en dialog om hur resultatet kan implementeras även på privatteaterområdet.

I förhandlingarna kom parterna även överens om att se över om privatteateravtalet framöver kan breddas och omfatta även andra områden. Det kan gälla verksamhet som har ett annat format än traditionell privatteater, till exempel olika former av evenemang eller andra konstnärliga uttryck.