Orimlig HD-dom om bildanvändning

Högsta domstolen anser att lagen om namn och bild i reklam inte är tillämplig för en bild på en 17-årig flicka som Umeå kommun under 2013 använt i sin marknadsföring. Bilden togs 2008 när Teaterförbundets medlem, som arbetar som producent, var 17 år och fick följa en fotograf i dennes arbete. Fotografen har senare utan tillstånd från Teaterförbundets medlem upplåtit rätt att använda bilden till kommunen för deras fritidsverksamhet.

Umeå kommun har sedan, utan att försäkra sig om att de hade tillstånd till det, använt bilden i stor omfattning vid marknadsföring av kulturhuvudstadsåret på bussar i Umeå, digitala posters på motorvägen samt i annonser i dagstidningar och i informationsmaterial. Bilden har också använts i samband med texter som till exempel ”Är du osäker på din sexuella läggning” och ”Har du testat dig?”.

Teaterförbundet hävdar att kommunen har haft ett betydande ekonomiskt intresse av kulturhuvudstadsåret som ägare och bidragsgivare till många av de kulturinstitutioner som haft ekonomisk vinning av projektet, till exempel NorrlandsOperan. Teaterförbundets medlem har genom Teaterförbundet stämt kommunen för olovligt användande av bilden i tingsrätten.

Tingsrätten skickade frågan om Umeå kommun använt bilden i egenskap av näringsidkare till Högsta domstolen. Domstolen har i avgörandet ansett att de affärsmässiga inslagen är begränsande, och att syftet för Umeå kommun inte varit att konkurrera med privata aktörer eller ge kommunen intäkter.

– Det är en anmärkningsvärd dom. Lagens huvudsyfte är att värna den enskildes intresse av att inte behöva utnyttjas i ett sammanhang som denne inte själv gått med på. Det är svårt att förstå att HD tycker att det är rimligt att någon ska kunna utnyttjas på det sätt som skett, för att det är gjort av en kommun. Detta allra helst eftersom EU-domstolen konstaterat att begreppet näringsidkare även omfattar offentliga organ med uppdrag av allmänintresse säger Madeleine Wagemyr, förhandlingschef på Teaterförbundet för scen och film.