Oskäliga garantier avseende ersättning för upphovsrätt

Under året förväntas nya regler om bland annat skälig ersättning för upplåtelse av upphovsrätt och närstående rättigheter införas i Sverige. Dessa regler baseras på ett EU-direktiv och under hösten 2021 presenterade Justitiedepartementet ett förslag på hur direktivet ska införas i Sverige.

Enligt förslaget ska det införas en rätt för upphovspersoner och utövande konstnärer (rättighetshavare) att få skälig ersättning vid upplåtelse av rättigheter. Rättighetshavarna har även rätt till ytterligare ersättning om det senare visar sig att den ersättning som redan utgått inte är skälig med hänsyn till det nyttjande som skett. Rättighetshavarna har rätt till att få information om nyttjandet för att kunna kontrollera att ersättningen är skälig.

Scen & Film har noterat att det i medverkansavtal dykt upp garantier om ersättningens skälighet. Garantierna innebär att den medverkande intygar att den ersättning och eventuell royalty som överenskoms i avtalet är skälig och proportionerlig i förhållande till den rättighetsöverlåtelse som skett. Överlåtelsen omfattar den medverkandes samtliga immateriella rättigheter för all framtid.

Dessa garantier är enligt Scen & Films bedömning oskäliga och sannolikt även ogiltiga i och med den nya lagstiftningen. Vi rekommenderar därför våra medlemmar att inte acceptera denna typ av garantier.

Vänd er till Scen & Film för granskning av avtal och garantier som ni känner er tveksamma till.