Parterna kom inte överens i LAS-förhandlingarna

I mitten av oktober avslutades förhandlingarna om förslag till ändringar i arbetsrätten, de så kallade LAS-förhandlingarna. Efter ett förnyat försök stod det klart att parterna inte kunde enas om ett gemensamt förslag.

Teaterförbundet för scen och film var ett av de förbund som reserverade sig mot förslaget. De delar av förslaget som förbundet var starkt kritiskt mot var dels förändringarna av begreppet ”saklig grund”, dels att ta bort rätten för arbetstagare att kvarstå i anställning vid en uppsägningstvist.

– Dessa förändringar skulle innebära att det blir lättare för arbetsgivaren att säga upp enskilda medarbetare på grund av personliga skäl och skulle också leda till fler tvister i domstol. Det reserverade vi oss emot, säger Madeleine Wagemyr, förhandlingschef på Teaterförbundet för scen och film.

– Teaterförbundet tror på och värnar den svenska modellen, och har under hela processen hoppats på att en förhandlingslösning skulle kunna komma till stånd. Vi såg i stort inga uppsidor för våra medlemmar och kunde inte acceptera de långtgående försämringarna av anställningsskyddet, säger Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Frågan ligger nu återigen på regeringens bord. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har aviserat att hon har för avsikt att bjuda in parterna till enskilda möten under kommande vecka. Den 26 oktober går remisstiden ut för den statliga utredningen om LAS.