Personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersatte EU:s dataskyddsförordning den svenska personuppgiftslagen PUL och skapar ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter. Här informerar Scen & Film om vad det innebär och om hur vi använder dina personuppgifter.

Har du frågor kring detta kontakta:

Medlemsrådgivningen
Telefon: 08 – 441 13 00
E-post: medlemsradgivning@scenochfilm.se

Scen & Films dataskyddsombud
Henrik Björnklint
Telefon: 072-718 01 67
E-post: dataskyddsombud@tco.se

Information om dina rättigheter
Syftet med lagen är främst att stärka den enskildes rätt till skydd av personuppgifter. De registrerade har ett antal rättigheter som har utökats, förstärkts och specificerats i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen. Nedan beskrivs i korthet den registrerades rättigheter.

Rätt till tillgång
Du kan begära att få besked om huruvida Scen & Film behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa – ett så kallat registerutdrag – tillsammans med viss närmare information.

Rätt till rättelse
Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade. Kom ihåg att du som är medlem även kan rätta dina personuppgifter på ”Mina Sidor”.

Rätt att göra invändningar
När Scen & Film behandlar personuppgifter inom ramen av en så kallad intresseavvägning har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om Scen & Film inte kan visa att det finns tvingande och berättigade skäl måste Scen & Film upphöra med behandlingen.

Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa Scen & Film från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Men när dina personuppgifter behövs för att Scen & Film ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller för att fastställa eller försvara rättsliga anspråk har Scen & Film ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Rätt till dataportabilitet
Om Scen & Film behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Klagomål
Om man anser att Scen & Film behandlar uppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan man kontakta Scen & Films dataskyddsombud på dataskyddsombud@tco.se

Du kan också vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen). Integritetsskyddsmyndigheten tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämnar därefter besked till den som fört fram klagomålet.

Vår behandling

Fackförbundet Scen & Film är ansvarigt för behandlingen av de uppgifter som lämnas i medlemsansökningar.

Scen & Film kommer att använda sig av denna information för att kunna fullgöra uppgiften att tillvarata dina intressen rörande anställnings- och avlöningsvillkor, arbetsrätten och de övriga skyldigheter som enligt stadgarna åvilar Scen & Film gentemot dig som medlem. För de angivna ändamålen kan uppgifter även komma att lämnas till annan för behandling, såsom exempelvis vid administration av arbetsmarknadsförsäkringar mm. Den rättsliga grunden härför är artikel 6.1b i dataskyddsförordningen.

I de fall laglig skyldighet därtill föreligger, kan uppgifter komma att lämnas till exempelvis skattemyndighet. Den rättsliga grunden härför är artikel 6.1c i dataskyddsförordningen.

Dina personuppgifter kan även komma att användas av Scen & Film för att framställa lönestatistik för dess medlemmar. Den rättsliga grunden härför är artikel 6.1e i dataskyddsförordningen.

Dina personuppgifter kan även komma att användas av Scen & Film utanför de skyldigheter som enligt stadgarna åvilar Scen & Film gentemot dig som medlem. Den rättsliga grunden härför är artikel 6.1f i dataskyddsförordningen.

Scen & Film kommer att gallra dina personuppgifter löpande, men kan komma att bevara dina uppgifter under tiden som den allmänna preskriptionstiden i 2 § preskriptionslagen (1981:130) löper för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk även om du begärt utträde ur förbundet och avtalsförhållandet mellan dig och Scen & Film upplösts. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har vidare rätt att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet.

Scen & Film  vill också upplysa dig om din rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten rörande Scen & Films behandling av dina personuppgifter. Scen & Film är angeläget om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. Oriktiga uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga service är det därför viktigt att du meddelar Scen & Film eventuella förändringar.

Kontaktuppgifter personuppgiftsansvarig
Fackförbundet Scen & Film
Organisationsnummer: 802003-4453
Postutdelningsadress: Box 12710
Postnummer: 112 94
Ortnamn: Stockholm
Telefonnummer: 08-441 13 00