Rapport från Bryssel

Den 25:e november deltog jag i en konferens i Bryssel för att ”framhålla och belysa goda politiska initiativ” när det gäller jämställdheten mellan könen inom den audiovisuella sektorn, ”Gender Equality in the Audisovisual Sector: Meeting the Challenge”.

Mötet arrangerades av Arbetsgruppen för jämställdhet i kommittén för social dialog i den audiovisuella sektorn. Jag var inbjuden av FIA, det europeiska skådepelarförbundet och var där för såväl Sveriges Filmregissörer som Teaterförbundet.
Utgångspunkten för konferensen var att se till att jämställdhet innebär lika rättigheter, ansvar och möjligheter för både kvinnor och män.

En fullmatad dag med redovisningar från olika europeiska länder av projekt kring jämställdhet inom TV, radio och musik. Statistik redovisades över kvinnors deltagande inom mediaområdena och planer presenterade för kommande projekt. Moderatorn och den engelska skådespelaren Jean Rogers, tog upp diskussionen hur kvinnor 50+ negligeras i media sammanhang. Över 80 % av alla presentatörer i engelsk TV är män, ”You cannot be what you cannot see”.
Statistik över hur det ser ut inom Public Service TV presenterades och där låg Polen bäst till när det gäller representation av kvinnor inom olika TV-program. Sveriges Television hade inte svarat.

Jag talade om formuleringar kring jämställdhet i Filmavtalet, om vad SFI gör och de fyra skrifter som Wift har givit ut. Vilken betydelse de har och har haft i förändringsarbetet. Rookieprojektets inflytande tog jag också upp. Ett projekt som lades ner alltför snabbt.

Vikten av att synliggöra olika livserfarenheter på film och att det är betydelsefullt för publiken att få tillgång till en mångfald av upplevelser och bilder – om detta handlar jämställdhet inom den audiovisuella sektorn. Liksom lika lön, jämställdhet i beslutsfattandet och balans mellan arbete och privatliv. Ständigt aktuella punkter.

Det konstaterades att mycket arbete pågår och förändringar sker, även om vi fortfarande tycker det går för långsamt.

Betydelsen av medvetenhet och balans i mediavärlden underströks i mångas anföranden.

Dagen avslutades med kommentarer av parlamentsledamoten Mr Juan Luis Barbolla Casas, European Commission, DG JUST och Michael Cashman MEP (S&D Group) på temat jämställdhet inom den audiovisuella.

Christina Olofson