Remissvar på rapporten ”Fler filminspelningar till Sverige”

I slutet av 2017 överlämnade Tillväxterverket och Svenska Filminstitutet rapporten ”Fler filminspelningar till Sverige – genom stärkta konkurrensvillkor för internationell filmproduktion”” till kulturminister Alice Bah Kuhnke och näringsminister Mikael Damberg.
Rapporten föreslår bland annat att en produktionsrabatt ska ges till de filmproduktioner som väljer att förlägga inspelningar till Sverige.

Teaterförbundet för scen och film har varit mycket engagerade i frågan kring att förbättra möjligheterna för filminspelningar i Sverige och ser positivt på rapportens förslag. I många delar överensstämmer de med de synpunkter som förbundet och andra aktörer inom filmbranschen tillsammans har lyft fram. Några frågor är dock särskilt viktiga för Teaterförbundet för scen och film, och dessa har man påtalat i det remissvar som lämnats till regeringen.

Förbundet understryker bland annat att det är viktigt att de bolag som erbjuds en produktionsrabatt också engagerar svenska upphovspersoner, utövare och teknisk personal inom filmområdet för att uppnå de samhällsekonomiska effekter som man hoppas på. Vidare är det viktigt att systemet utformas på ett sådant sätt att rabatten kommer både svenska och internationella produktioner till del. Stödet bör hanteras av en myndighet inom det näringspolitiska området och bör genomföras så fort som möjligt. Diskussionerna i frågan har pågått mycket länge, och nu finns ett konkret förslag att utgå ifrån.

Här kan du läsa hela remissvaret.

Här kan du läsa rapporten.