Samverkan med våra motparter gör oss starkare

Det är en fröjd att samverka med Dans- och Teatercentrum, och nu har vi gjort det igen! En uppföljning av 2014 års goda arbete med ett ”Upprop för den fria scenkonsten”. Självklart skulle man önska att den tidigare manifestationen skulle ha löst alla problem – men så är tyvärr inte fallet.

Alla goda argument för en bättre framtid måste upprepas gång efter annan. Men utan detta politiska arbete skulle våra positioner pressats ännu längre bak.

Vi har tagit fram fem punkter som tydligt visar vad som behövs för att den fria scenkonsten ska kunna existera och verka med den höga kvalitet som präglar arbetet. Nu börjar arbetet med samtal och debatter i hela landet, med både kulturdepartementet, riksdagsledamöter och lokala och regionala politiker. Nu är det dags att gå från ord till handling.

Läs mer om uppropet i denna tidning och följ debatten på uppropets facebooksida: uppropfordenfriascenkonsten. Där finns också information om de planerade arrangemangen kring uppropet.

Dans- och Teatercentrum är annars Teaterförbundets motparter när det gäller kollektivavtalsförhandlingar, alltså arbetsgivar- organisationer som Teaterförbundet möter vid förhandlingsbordet om kommande avtal. För oss är det viktigt att vi också samverkar och samarbetar när det gäller det politiska arbetet. Här har vi gemensamma mål och vi blir starkare tillsammans.

Jag vill gärna inbjuda till ett likartat samarbete med arbetsgivarna på institutionssidan. När jag skriver detta pågår fortfarande förhandlingarna med Svensk Scenkonst kring ett nytt avtal som ska gälla från den 1 april 2016. Mycket tyder på att det blir ett ettårigt avtal, och det stora industriavtalet har satt ett så kallat märke vad gäller lönenivån.

Före jul lämnade Teaterförbundet sina preciserade yrkanden och även Svensk Scenkonst har lämnat yrkanden som de menar är viktiga för institutionernas framtid. Här står vi mycket långt ifrån varandra när det gäller Svensk Scenkonsts krav på inskränkningar i upphovsrätten, arbetstider och anställningsformer. Dessa yrkanden kan man enklast läsa på Svensk scenkonsts webbsida.

Jag menar att det även inom detta område är oerhört viktigt att göra ett politiskt arbete tillsammans. För ett antal år sedan gjorde arbetsgivare och arbetstagare för institutionerna ett arbete kallat ”sju punkter från en enad scenkonst”. Här ingick också den fria sidan och även dramatikerna. Det visade på en styrka och enad front – för visioner och utveckling framåt. Institutionerna har under senare år varit hårt ansatta och de flesta har genomgått omorganisationer och förändringar. Som naturligtvis drabbar våra medlemmar.

Inför framtiden önskar jag att vi kan återuppta de politiska diskussionerna med vår motpart – och i god tid inför kommande avtalsförhandlingar tillsammans göra en omvärldsanalys så att vi kan närma oss ett gemensamt synsätt på hur scenkonsten ska arbeta för att uppnå de bästa konstnärliga resultat för publiken.

Debatten om den kommande filmpolitiken fortgår. Riksdagen förväntas besluta i frågan under våren. Den borgerliga alliansen har inkommit med motioner för att stoppa den föreslagna statliga filmpolitiken och igen utreda frågan, och förlänga det föråldrade filmavtalet. Teaterförbundet/för scen och film är tydliga: inte ett år till med den gamla modellen. Vi vill att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över filmproduktion och vi välkomnar de möjligheter till detta som förslaget till ny filmpolitik erbjuder.

ANNA CARLSON
Ordförande