Särskilt stöd till enskilda företagare

Regeringen har föreslagit ett omsättningsstöd riktat särskilt till enskilda näringsidkare. Teaterförbundet har lämnat ett yttrande över förslaget.

Av de krisstöd och insatser som genomförts från nationell nivå är det tydligt att den grupp på arbetsmarknaden som valt att driva sin verksamhet som enskild firma i princip fallit utanför stora delar av regeringens stöd- och krisåtgärder.

Teaterförbundet för scen och film välkomnar att ett stöd särskilt riktat till enskilda företagare införs, och har under lång tid arbetat för att ett stöd till dessa företagare ska komplettera övriga krisåtgärder.

Nu finns ett förslag från regeringen hur ett omsättningsstöd riktat till enskilda näringsidkare. Här intill kan du ta del av Teaterförbundets yttrande till förslaget.


Förbundet är tveksamt till att omsättningsstödet måste bygga på samma principer som omställningsstödet. Detta då omställningsstödet uppenbarligen inte har passat enskilda näringsidkare och inte motsvarar hur en enskild näringsidkare får sin inkomst.

Få enskilda firmor har jämn debitering och därför är en sådan uppdelning av stödet ologiskt. Det bör finnas en möjlighet att titta på en genomsnittlig inkomst då inkomsterna för enskilda näringsidkare på Teaterförbundet för scen och films område kan vara väldigt ojämna över tid.

Förbundet lyfter också problematiken med att förslaget utesluter de som varit sjuka eller varit föräldralediga under år 2019 och därmed uppburit sjukpenning/föräldrapenning under de aktuella månaderna som ska vara referensperiod. Samma problematik finns för nystartade företag.

Teaterförbundet för scen och film föreslår därför att de ska kunna använda så kallad jämförelseinkomst, det vill säga en jämförbar inkomst i stället för den faktiska inkomsten, vilket tillämpas idag för personer med nystartade företag för att beräkna den sjukpenninggrundande inkomsten.

Förbundet avstyrker även föreslaget på en omsättningsgräns på 200 000 kronor, och föreslår att den nedre gränsen sänks. Då den genomsnittliga nettoomsättningen inom konstnärlig och kulturell verksamhet är 129 000 kronor, skulle en gräns på 200 000 kronor utestänga det stora flertalet även från detta stöd.