Scen & Film kritiskt till förändringar i arbetsrätten

Fackförbundet Scen & Film har lämnat tre remissyttrande till Arbetsmarknadsdepartementet rörande förslag om förändringar i arbetsrätten.

Utifrån utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” (SOU 2020:30) tillsatte regeringen tre nya utredningar med olika inriktning: Arbetsrätten och arbetslöshetsförsäkringen, ett nytt offentligt parallellt studiestöd och ett grundläggande omställning- och kompetensstöd. Det är på dessa förbundet har svarat.

Scen & Film hör inte till de instanser till vilken Arbetsmarknadsdepartementet har remitterat departementspromemorian, men förbundet vill ändå lämna synpunkter då de förväntade förändringarna kommer att ha stor betydelse för förbundets medlemmar.

Scen & Film understryker i sina remissvar att det är parterna på arbetsmarknaden som är bäst lämpade att hitta lösningar som passar de olika branscherna på arbetsmarknaden.

– En viktig del av den svenska arbetsmarknadsmodellen har varit den avgörande roll som arbetsmarknadens parter har när det gäller att reglera löner och andra anställningsvillkor på arbetsmarknaden. Därför är det olämpligt, så som nu sker, att parternas överenskommelser nu blir lagstiftning i stället för kollektivavtal. Därmed har den svenska arbetsmarknadsmodellen frångåtts, det vill säga när de olika branscherna på arbetsmarknaden får hitta lösningar som är bäst lämpade för respektive branschområde, säger Madeleine Wagemyr, förhandlingschef på Fackförbundet Scen & Film.

Här kan du läsa Scen & Films remissyttranden:
Remissyttrande från Fackförbundet Scen & Film rörande Grundläggande omställnings och kompetensstöd DS 2021.16

Remissyttrande från Fackförbundet Scen & Film rörande En reformerad arbetsrätt DS 2021.17

Remissyttrande från Fackförbundet Scen & Film rörande Omställningsstudiestöd Ds 2021.18