Scen & Films förbundsstyrelse fördömer Rysslands krig mot Ukraina

In English

Det är med fasa och avsky vi bevittnar den ryska regimens anfall mot Ukraina och de övergrepp som begås mot den ukrainska befolkningen. Det pågående kriget har krävt tusentals dödsoffer och tvingat miljoner av människor på flykt.

Vi kräver att de ryska styrkorna omedelbart lämnar Ukrainas territorium och upphör med alla krigshandlingar.
Som fackförbund bygger vi vår verksamhet på alla människors lika värde, en öppen demokrati och yttrandefrihet för alla. En attack mot Ukraina är en attack mot demokratin som institution och vi står i solidaritet med det ukrainska folket.

Vi stöder även det ryska folkets opposition mot kriget och fördömer de övergrepp som den ryska staten begår på sina medborgare när de nu protesterar mot eller informerar om vad som faktiskt sker. Scen & Film lyfter särskilt betydelsen av och hotet mot det fria ordet och kulturskaparnas röst.

Vi uppmanar vår regering att fortsätta verka för ett omedelbart slut på kriget och för en långsiktig uppbyggnad av en hållbar fred.

Fackförbundet Scen & Film skänker 50 000 kronor till UNHCR som arbetar för att hjälpa människor som befinner sig i akut nöd med anledning av kriget i Ukraina.


The board of the Swedish Union for Performing Arts and Film, Scen & Film, condemns Russia’s war against Ukraine

It is with horror and disgust that we witness the Russian regime’s attacks on Ukraine and the abuses perpetrated against the Ukrainian people. The ongoing war has claimed thousands of lives and forced millions of people to flee.

We demand that the Russian forces immediately leave the territory of Ukraine and cease all acts of war.

As a trade union, we base our activities on the equal value of all people, an open democracy and freedom of expression for all. An attack on Ukraine is an attack on democracy as an institution, and we stand in solidarity with the Ukrainian people.

We also support the opposition of the Russian people to the war and condemn the abuses that the Russian state commits on its citizens when they now protest against, or inform about what is actually happening. Scen & Film emphasizes the importance of and the threat to free speech and the voice of cultural creators.

We call on our government to continue to work for an immediate end to the war and for the long-term building of a lasting peace.