Ny avtalsrörelse snart igång

Den 31 mars 2020 löper många av Teaterförbundet för scen och films kollektivavtal ut och till hösten inleds en ny avtalsrörelse. Inför den uppmanas alla yrkesavdelningar och lokalavdelningar att ta fram yrkanden till förhandlingarna, och nominera personer till delegationerna.

Här följer tidsplanen för avtalsrörelsen.

Augusti
Den 15 augusti kommer en uppmaning skickas till alla yrkesavdelningar och lokalavdelningar att de ska komma in med yrkanden samt nomineringar till delegationerna avseende samtliga kollektivavtal som ska omförhandlas. Till uppmaningen bifogas en redogörelse för yrkandena från senaste avtalsrörelse samt resultaten. Avdelningarna ska motivera varför ett visst yrkande framställs samt kort beskriva varför de vill nominera en viss person till delegationen.

September
Den 20 september är sista dagen för att inkomma med förslag på yrkanden och delegation för yrkes- och lokalavdelningarna.

Oktober
Förbundsstyrelsen kommer vid deras möte den 7 oktober få information om vilka yrkanden som inkommit.
Yrkesavdelningskonferens genomförs 20–21 oktober, där kommer bland annat avtalsrörelsen 2020 hanteras tillsammans med namnfrågan för förbundet. Till denna konferens bjuder vi även in ordföranden/kontaktperson från lokalavdelningarna.

November
Vid förbundsstyrelsens möte den 4 november tas beslut om dels yrkanden för avtal som löper ut i december 2019 och dels delegationerna om inte beslut tagits i den frågan redan i oktober.

Den 17 och 18 november kallas delegationerna till möte. Det kommer att vara ett möte för delegationerna inom scenkonst och ett möte för delegationerna inom film/TV/media.
Vid dessa möten utbildas delegationerna i den svenska modellen och i deras uppdrag att vara delegat vid en kollektivavtalsförhandling samt i aktuella avtal. En genomgång av inkomna yrkanden görs samt en eventuell komplettering av yrkandena vid behov.

Yrkanden kommer växlas med motparter avseende avtal som löper ut i december 2019.

December
Vid möte den 16 december fattar förbundsstyrelsen beslut om yrkanden. Eventuellt växlas yrkanden med motparterna avseende avtalen som löper ut i mars 2020.

Januari – Mars 2020
Förhandlingar inleds.

Juni 2020
Utvärdering av kollektivavtalsförhandlingar påbörjas. Utvärderingar avrapporteras till förbundsstyrelsen.