Sveriges filmregissörer medverkade vid Kulturutskottets utfrågning om förutsättningar för svensk film

Den 25 februari hade Kulturutskottet bjudit in till utfrågning inför införande av en ny efter uppsägningen av filmavtalet 2017. Ordföranden Christina Olofson och Anders Habenicht för SFR var inbjudna att delta. Deltog gjorde också som en av talarna, Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Kulturutskottets ordförande Olof Lavesson (M) inledde seminariet och hälsade alla närvarande välkomna. På plats fanns hela kulturutskottet med representation från alla riskdagens partier, representanter för filmbranschen, samt kulturministern Alice Bah Kuhnke med sitt departement.
Olof Lavesson gav en bakgrund till utfrågningen. Filmen har 16 miljoner biobesök per år varav var fjärde film är en svensk film. Förra året hade 47 svenska filmer premiär varav 17 dokumentärfilmer. Han talade om filmen som en kreativ näring, en stor arbetsmarknad och att svensk film är ett varumärke för Sverige. Om knappt en månad presenterar Regeringen sitt förslag till svensk filmpolitik, det vill säga lägger en proposition som skall diskuteras av Riksdagen.

Första talare var Anna Serner, VD för Svenska Filminstitutet som talade om svensk film idag. Även om senaste året visar på en nedåtgående trend så växer ändå andelen svensk film på bio över tid. Hon talade om Filminstitutets inriktning att lyfta fram nya röster som en framgång och var kritisk till distributörerna som sällan ger smalare filmer den tid de behöver för att hitta sin publik på bio.

Efter Anna Serner hade filmregissören, professor Akademin Valand, Ruben Östlund ordet och talade om att film borde införas som ett ämne i skolan. Hur rustar vi morgondagens ungdom inför den explosion som sker med audiovisuella medier just nu. Film som är den kulturyttring som i särklass påverkar samhället mest både historiskt och idag – vi går från ett textbaserat samhälle till ett bildbaserat.

Tomas Eskilsson från Film Väst talade sedan om hur viktiga de regionala filmregionerna är för svensk film och att ingen film kommer att göras med en svag filmbransch. Han önskade att Filminstitutet skulle arbeta efter samma höga mål som filmregionerna gör avseende både publika och konstnärliga filmer. Han efterfrågande också produktionsrabatter, något som snart alla länder i hela Europa har. Annars riskerar vi att inhemsk produktion flyttar utomlands.

Sveriges Filmregissörer hade tillsammans med ordförande för Teaterförbundet Anna Carlson förberett hennes tal som var näst på tur. Anna Carlson talade mycket om vikten av mer pengar i framtiden, ett Filminstitut med transparens och en filmpolitik där Teaterförbundet för Scen och Film, dess medlemmar, utgör en synlig del. Hon var också en av få som kom med konkreta förslag på hur pengar borde komma från samtliga fönster som visar film i framtiden och inte som idag endast baseras på biljettintäkterna från bio. Något som SFR föreslagit i vårt remissvar förra året. Frågan om det illegala tittandet av film på webben är inte enbart en fråga för producenter och andra som får del av upphovsrätten. Det illegala tittandet undergräver ekonomin för alla som arbetar i en filmproduktion. Filmpolitiken måste agera kraftfullt.

Efter Anna Carlson talade Pia Gradvall ordförande för Dramatikerförbundet om vikten av att ge tid och resurser till dramatikerna som helt marginaliseras med nuvarande filmavtal. Dramatikerförbundet förespråkar också en helstatlig filmpolitik och hoppas att upphovspersonerna ska få större inflytande i politiken i framtiden.

Björn Rosengren ordförande för Film & Tv Producenterna inledde med att åter ifrågasätta om nya politiken skulle innebära mer eller mindre pengar till svensk filmproduktion. Han ifrågasatte också momshöjningen och ansåg att den riskerar att urholka hela branschen. Han uttryckte oro över att en helstatlig filmpolitik skulle urholka hur det offentliga och det privata idag kan mötas. Mer än hälften av pengarna i branschen idag kommer från det privata, kommer den viljan att finnas kvar? Han beskrev också en bransch som idag blöder pengar, som minskat med 24 % i omsättning och som har en vinstmarginal på -2,4 %. Konst och ekonomi måste gå hand i hand.

Efter Björn Rosengren talade Peter Fornstam, Sveriges Biografägare och Eric Broberg från Sveriges Filmuthyrareförening. Dessa två var också övertygade om att den helstatliga filmpolitiken skulle leda till mindre pengar över tid för svensk filmbransch och redovisade siffror som visade på en minskning med 190 miljoner år 2020, jämfört med om nuvarande filmavtal skulle löpa på.

De förklarade också hur hårt momshöjningen skulle slå mot små biografer ute i landet och poängterade att inget annat land i Europa har högre moms för bio än för någon annan kulturyttring. De avslutade med att de inte var främmande för en statlig filmpolitik men höj bara inte momsen.

Helena Bergström, skådespelare och regissör beskrev i sitt tal vilken berg och dalbana det är idag att driva ett produktionsbolag och hur alla kämpar för överlevnad oavsett tidigare framgångar. Hon uttryckte också en stor oro över hur Filminstitutet idag delar in filmen i publik och i konstnärlig film. Automatstödet fungerar inte och det är i princip omöjligt att driva igenom ett projekt för en bred publik idag. Hon avslutade med att säga att smal film inte är lika med kvalitet!

Avslutningsvis talade Alice Bah Kuhnke om sin syn på filmpolitiken. Hon menade att som det sett ut fram till nu har makten koncentrerats till några få personer och hennes avsikt med att riva filmavtalet var för att ge mer inflytande och mer pengar till branschen. Hon såg fram mot att film kommer vara något som debatteras av politiker i framtiden istället för att avhandlas i slutna rum av några få särintressen som idag. Hon vill se att svensk film i framtiden både har plats för bred och smal film. Hon lovade också att den nya filmfinansieringen skulle läggas fram som en proposition senare i mars men att politiken kommer att fasas in för att möjliggöra kontinuitet för branschen.

Innan Gunilla Carlsson (S), kulturutskottets vice ordförande tackade för dagen hölls en kort frågestund. Där främst momsfrågan och produktionsrabatter diskuterades. Kulturministern Alice Bah Kuhnke lovade också att den nya filmpolitiken kommer att innebära mer pengar, vilket återstår att se hur det blir.

Hela seminariet visades i SVT Forum och kan ses här.