Teaterförbundet om regeringens kulturbudget på scen- och filmområdet

Teaterförbundets övergripande kommentar till kulturbudget för 2014 är att regeringen missat chansen att inför valet visa upp en offensiv scen- och filmpolitik. En politik som utvecklar våra områden och som har en trovärdig finansiering.

Nedan följer en genomgång område för område.

Scenkonstpensionerna
Frågan om pensionerna på teater-, dans- och musikinstitutionerna har länge legat i långbänk. I förra årets budgetproposition meddelade regeringen att frågan skulle hanteras av parterna själva, det vill säga av Teaterförbundet och andra fackförbund tillsammans med arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst. Det var då oklart om de pengar som institutionerna idag betalas till SPV för pensioner skulle bli kvar hos scenkonstinstitutionerna. Genom årets budgetproposition klarläggs att pengarna blir kvar hos institutionerna.

Teaterförbundet är positivt till att pensionsfrågan nu tagit ett steg framåt genom beskedet att pengarna stannar hos institutionerna. Men vi är kritiska till att regeringen samtidigt säger att en del av pengarna ska användas för andra ändamål inom scenkonsten.

Teaterförbundets utgångspunkt är att pensioner ska ses som en form av uppskjuten lön. Ändrade pensionsregler får inte medföra att staten eller arbetsgivarna använder de pensionsavsättningar som nu görs för andra ändamål. Pengarna ska också efter övergången till en ordning som helt regleras i kollektivavtal användas för pensioner, löner och andra insatser som är kopplade till de yrkesgrupper för vilka de nuvarande premierna betalas.

Regeringens besked är bara ett första steg till lösning av pensionsfrågan. Hur ett nytt pensionsavtal ska se ut ska vi nu förhandla om med arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst. Detta avtal bör enligt Teaterförbundet bygga på följande fyra huvudprinciper:
– Behåll pengarna i systemet
– Det ska fungera på en frilansarbetsmarknad.
– Särlösningar utifrån behoven inom olika yrken.
– Staten måste ta ansvar för övergången.

Anslagen till scenkonstinstitutionerna
De statliga anslagen till teater-, dans- och musikinstitutionerna omfattas av den så kallade pris- och löneomräkningen, PLO. Denna innebär att anslagen årligen räknas upp med ett index som tar hänsyn till löne- och prisökningar. Men PLO innehåller samtidigt ett effektiviseringskrav som i praktiken innebär en urholkning av anslagen i förhållande till den faktiska kostnadsutvecklingen. PLO för 2014 är 2,2 % medan den för 2013 var 0,6 %.

Anslagen till de helstatligt finansierade institutionerna varierar enligt följande för 2014:
– Kungliga Operan 2,6 %
– Dramaten 2,0 %
– Riksteatern 1,6 %
– Dansens hus 0,9 %
– Drottningholms slottsteater 6,9 %.

Anslagen till de regionala och lokala scenkonstinstitutionerna ingår numera i det samlade anslag som Staten Kulturråd disponerar inom ramen för den så kallade samverkansmodellen. Detta anslag räknas upp med 2, 2 %. Det finns dock inga garantier för att de enskilda institutionerna får del av denna uppräkning.

De statliga anslagen har historiskt utgjort ungefär 1/3 av de totala offentliga anslagen för de regionala och lokala institutionerna. Då uppräkningen av de statliga anslagen år efter år ligger under den faktiska kostnadsutvecklingen får de regionala och lokala huvudmännen ta ett allt större ansvar för finansieringen av scenkonsten.

Teaterförbundet driver sedan länge frågan om att de statliga anslagen måste räknas upp med den faktiska kostnadsutvecklingen.

Den fria scenkonsten och scenkonstallianserna
Anslagen till det fria professionella teater- och dansområdet, liksom anslagen till Teater-, Dans- och Musikallianserna, ingår inte i det anslag som omfattas av pris- och löneomräkningen, PLO. Det innebär att om det inte fattas särskilda beslut så urholkas dessa anslag år från år. I årets budget föreslås ingen ökning av anslaget. (Tvärtom föreslås en marginell minskning av anslaget med 270 000 kr).
Detta har skapat en alltmer ohållbar situation. För Teaterförbundet är en ökning av anslagen till den fria scenkonsten och till scenkonstallianserna en prioriterad fråga.

Filmområdet
Teaterförbundet välkomnar pengarna i budgeten till Svenska Filminstitutet för digitaliseringen av det svenska filmarvet. När det gäller huvudfrågan om vad som händer efter att det nuvarande filmfinansieringsavtalet löper ut 2015 är det tyst i budgeten. Teaterförbundet ser det som helt nödvändigt att redan nu inleda arbetet med en ny statlig filmpolitik med konstnärligt fokus.

Scenkonststatistik
Ett positivt inslag i budgeten är ett ökat anslag till Myndigheten för kulturanalys. Förhoppningsvis innebär detta att myndigheten också får ansvar för att det för framtiden finns en officiell statistik för scenkonsten. Någon klarhet i detta lämnas dock inte i budgeten.

Övrigt

I budgetpropositionen lämnas också ett länge efterlängta besked om att regeringen går vidare med förslaget om att ändrade skatteregler för stiftelse. Det innebär nya möjligheter för stiftelser att stödja kultur och därigenom gå in som medfinansiärer av olika projekt på scen- och filmområdet.
Regeringen kommer inom kort också lägga fram en litteraturproposition med anledning av Litteraturutredningen. Teaterförbundet driver i det sammahanget frågan om biblioteksersättning för skådespelare som läser in kommersiella talböcker.