Yttrande över utredningen om arbetslöshetsförsäkringen

Teaterförbundet för scen och film har idag skickat in ett remissvar på utredningen ”Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen” (SOU 2020:37)

Utredningens förslag syftar till att nå ut till fler på arbetsmarknaden, även de som idag inte kvalificerar sig för arbetslöshetsförsäkringen. Teaterförbundet för scen och film ser att delar av förslagen kan nå resultat men anser att utredningen inte når ända fram och att det finns brister i de förslag som presenteras.

Framför allt är förslagen otillräckliga vad gäller att skapa bättre möjligheter för egenföretagare. Coronapandemin har tydliggjort det bristande skydd och den utsatthet som råder för de som är verksamma inom kulturområdet.

Utredningen borde i högre grad tagit höjd för de olikheter som finns inom arbetsmarknaden. Flera av förslagen kommer inte att fungera för kulturarbetsmarknaden på ett tillfredsställande sätt.

Läs hela yttrandet härintill.