Teaterförbundets yttrande till LAS-utredningen

Som en del av Januariöverenskommelsen tillsattes en LAS-utredning som presenterade sin rapport i maj. Sista dagen för att lämna ett remissvar var den 26 oktober.

Utredningen En moderniserad arbetsrätt Foto: Fredrik Sandberg/TT

Foto: Fredrik Sandberg/TT

På ett övergripande plan är Teaterförbundet starkt kritiskt till utredningen i sin helhet, då dess förslag innebär ett allvarligt ingrepp i och en försvagning av anställningsskyddet, och skulle få stora negativa konsekvenser för medlemmarna. Utredningen rubbar kraftigt maktbalansen till arbetsgivarens fördel. Enligt utredningens direktiv skulle balansen mellan parterna bestå.

Teaterförbundet understryker att parterna på arbetsmarknaden även fortsättningsvis bör vara de som i kollektivavtal kommer överens om förändringar, snarare än att arbetsmarknaden regleras i lagstiftning.

Inte minst under pandemin har Teaterförbundet och arbetsgivarmotparterna visat hur parterna själva kan ta ansvar och ta fram tillfälliga avtal för att möjliggöra produktioner även under denna osäkra tid.

Teaterförbundet för scen och film anser att förslaget går för långt och innebär en mycket allvarlig försämring av anställningsskyddet för i princip alla arbetstagare och att det dessutom påtagligt ökar risken för godtyckliga uppsägningar generellt.

Ett förslag i utredningen innebär att alla arbetstagare där arbetsgivaren beslutat att avsluta anställningen på grund av personliga skäl kommer att drabbas. Det gäller oavsett om det finns saklig grund för uppsägningen eller om det finns laga skäl för avskedandet.

Tvister måste lösas i domstol
I dag har arbetstagaren rätt att kvarstå i anställning under tvistetiden, vilket ger arbetsgivare och arbetstagare större incitament att komma överens och hitta en lösning utan att behöva gå till domstol. Enligt utredningsförslaget skulle rätten att kvarstå i anställning försvinna, vilket skulle innebära att fler tvister skulle behöva lösas i domstol.

Det finns också ett förslag om ökad möjlighet till kompetensutveckling även för visstidsanställd personal, vilket är positivt. Men på det sätt som förslaget är utformat finns få möjligheter för den anställda att kräva kompetensutveckling under anställningen. Den enda kompensationen för utebliven kompetensutveckling blir genom skadestånd i efterhand och via talan i domstol, vilket blir dyrt och tidskrävande.

Härintill kan du läsa hela yttrandet.