Upprop mot nedläggningen av Kultur i vård och omsorg

Skap, SYMF, KLYS, Musikerförbundet, Teaterförbundet för scen och film och Musikcentrum Öst i upprop mot nedläggningen av Kultur i vård och omsorg.

Stockholms Landsting (Numera Region Stockholm) har i mer än 25 år drivit en omfattande satsning på att nå ut med kultur till patienter på olika vårdinrättningar. Det har varit en väl fungerande verksamhet där kultur har blivit en del i läkningsprocessen. För patienter i alla skeden av livet har det inneburit värdefulla möten med professionell scenkonst. Från akut- och långtidssjuka barn till äldre i geriatrisk vård. Årligen har skett cirka 3000 kulturmöten mellan kulturskapare och patienter.

Underskrivarna av detta upprop kräver:
* att Region Stockholm inleder en process för att återskapa kulturutbudet
* att medel för detta reserveras i budgeten för 2021
* att en dialog sker med både representanter för det fria kulturlivet och beställarna
* att man i detta arbete tydligt tar med perspektivet av de positiva vårdeffekterna

Underskrivarna önskar att träffa företrädare för Region Stockholm före sommaren 2020.

Läs mer i bifogade pressmeddelande.