Våldsamma eller hotfulla situationer på din arbetsplats

Om du eller en kollega utsätts för våld eller hot på din arbetsplats ska det finnas särskilda rutiner för hjälp och stöd. Rutinerna är till för att förebygga och/eller lindra fysisk eller psykisk skada. Du som anställd behöver ha fått tydlig information från din arbetsgivare om hur arbetsmiljörutinerna ser ut.

Inför en föreställning eller produktion ska din arbetsgivare, tillsammans med skyddsombud, alltid undersöka vilka risker som kan uppstå. Detta kallas för en riskbedömning. Vid en riskbedömning är det viktigt att alla olika risker undersöks: fysiska samt organisatoriska och sociala risker.

När skyddsombud och arbetsgivare tillsammans gör en riskbedömning blir det tydligt vilka förändringar som kan behövas för att motverka en riskfylld situation. Behöver man göra några organisatoriska förändringar? Behövs särskild utbildning för involverade i föreställningen eller produktionen? Hur ett förebyggande arbete mot våld och hot organiseras kan se lite olika ut. Utgångspunkten är att arbetet ska organiseras så att risk för våld eller hot om våld förebyggs.

Under en riskbedömning bedöms även om det finns inslag i produktionen som vissa personer skulle kunna uppleva vara provocerande och då vara i riskzonen för våld eller hot. Detta görs för att kunna förebygga att våldsamma eller hotfulla situationer uppstår och för att man ska ha en plan för vad som kan göras om de uppstår ändå.

Det här kan du som förtroendevald göra

Ett effektivt arbetsmiljöarbete sker i samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och anställda, och är en förutsättning för en trygg och säker arbetsmiljö.

Om din arbetsplats saknar rutiner för att hantera och förebygga våld och hot på arbetsplatsen: lyft frågan till din chef och till arbetsplatsens skyddsombud. Du kan också höra av dig till Scen & Films medlemsrådgivning för råd och stöd så att arbetet för en trygg och säker arbetsmiljö kommer i gång!

Det här kan du som skyddsombud göra

Det är viktigt att alla på en arbetsplats vet vem som har ansvar för arbetsmiljöfrågorna och vem man ska vända sig till. Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret, men för att uppnå bäst resultat behöver skyddsombud och personal arbeta tillsammans med arbetsgivaren för att förebygga ohälsa som orsakas av hot och våld.

Som skyddsombud är din uppgift att bevaka arbetsmiljön för arbetstagarnas räkning och att delta i företagets arbetsmiljöarbete för att förebygga ohälsa på grund av exempelvis hot och våld. Skyddsombudets uppgift är också att begära de åtgärder som behövs av arbetsgivaren för att undanröja risker.

Kom ihåg att du alltid kan vända dig till Scen & Films medlemsrådgivning för råd och stöd i ditt uppdrag.