Vi vill göra scenkonsten och filmen mer normkreativ – Var med och förändra!

Teaterförbundet har bildat en Normkreativ arbetsgrupp som ska arbeta med att driva frågor och genomföra aktioner för att främja mångfald och jämställdhet inom scen och film.

Syftet är att motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder och ålder.

Frågor som gruppen planerar att arbeta med under kommande år är exempelvis Artistkatalogen, utbildningar och utveckling av mångfaldschecken.

Vi söker dig som vill arbeta för ett samhälle med ett bredare och mer mångfacetterat uttryck, och som har ett stort intresse för frågorna. Du kommer att ingå i en referensgrupp som har till uppgift att hjälpa den Normkreativa arbetsgruppen på olika sätt. Det kan vara genom att komma med respons på arbetsgruppens förslag, att lyfta diskrimineringsfrågorna på dina arbetsplatser och bevaka frågorna ute i arbetslivet. Du kommer att bli inbjuden till utbildningar och nätverksträffar och få möjlighet att fördjupa dig i frågorna!

I den Normkreativa arbetsgruppen ingår Inga Onn, Måns Clausen, Zofi Nilsson, Jenny Larsson, Nina Rudawski och Joel Almroth.