Yttrande om public service-utredningen

Teaterförbundet för scen och film har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet ”Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar” (SOU 2018:50), som presenterades i somras. Teaterförbundet kommenterar särskild några frågor i betänkandet:

  • Teaterförbundet har inget att invända mot definitionen av kärnverksamhet utökas till att även omfatta tillhandahållanden av radio- och tv-program på bolagens egna plattformar som finns på fritt tillgängliga och öppna delar av internet.
  • Teaterförbundet instämmer i utredningens bedömning att public service-företagen bör prioritera sina egna plattformar och onlinetjänster när innehåll tillgängliggörs på internet.
  • Teaterförbundet delar utredningens bedömning att det breda innehållsuppdraget bör bestå under kommande sändningsperiod och förespråkar ett förstärkt kulturuppdrag. En utvidgning måste dock motsvaras av ökade ekonomiska resurser.
    I sändningstillstånden måste klart uttalas att programföretagen ska ingå och tillämpa kollektivavtal och andra avtal samt följa de lagregler som bl.a. tillförsäkrar medverkande kulturskapare rätt till ersättning från inkomster av vidareanvändning av deras prestationer samt rätt att bli namnangiven – credit – i enlighet med den ideella upphovsrätten. Detta krav måste även gälla för de externa produktionsbolag som programföretagen anlitar, eftersom programföretagens ansvar bör gälla för hela produktionskedjan.
  • Teaterförbundet instämmer i kommitténs bedömning att SVT har en avgörande betydelse för svensk film och dramaproduktion och att de under kommande tillståndsperiod fortsatt ska bidra till utvecklingen av svensk film- och dramaproduktion. SVT:s roll som producent och beställare av svensk film är av stor betydelse för den inhemska filmbranschen.
  • Teaterförbundet ställer sig bakom utredningens förslag att SR, SVT och UR ska stärka en livskraftig produktionsmarknad i hela landet. En livskraftig produktionsmarkand förutsätter dock tillräckliga resurser för att de som producerar innehållet ska ha goda arbetsvillkor och följer kollektivavtal och lagar på området.

Här kan du läsa hela yttrandet över utredningens innehåll.