En allvarlig situation för det fria danslivet

Teaterförbundet har sedan tio år ett kollektivavtal för det fria dansområdet med Danscentrum. Avtalet är viktigt inte bara för att det reglerar arbetsvillkoren för de yrkesverksamma inom den fria danskonsten. Det har också bidragit till att höja det fria danslivets status och dess krav på en utbyggd offentlig finansiering.

Det nuvarande avtalet löpte ut 31 december 2011 och förhandlingarna inleddes redan i november förra året. Trots ett stort antal möten har det inte varit möjligt att nå fram till ett nytt avtal. Danscentrums förhandlare har drivit krav på stora och genomgripande förändringar som innebär både direkta lönesänkningar och försämrade arbetsvillkor. Försämringar som Teaterförbundet inte kunnat acceptera.

Som en kompromiss föreslog Teaterförbundet att man förlänger nuvarande avtal och enbart höjer minimilönen i avtalet med 2,6 % (vilket motsvarar den gängse nivån på arbetsmarknaden). Samtidigt inrättas en arbetsgrupp för att gå igenom avtalet i sin helhet. Också detta avvisades av Danscentrum.
Teaterförbundets förhandlingsdelegation (i vilken ingår dansare och koreografer som arbetar inom det fria dansområdet) kallade till ett medlemsmöte i slutet av augusti för att informera om det låsta läget och har också fört frågan vidare till Teaterförbundets förbundsstyrelse.

Förhandlarna har mandat att lägga konfliktvarsel

Förbundsstyrelsen beslöt den 3 september att ge förhandlarna mandat att lägga ett konfliktvarsel på Danscentrumavtalet. Det vill säga den typ av åtgärder som på andra delar av arbetsmarknaden används för att nå avtal om när förhandlingarna nått vägs ände.

Med hänsyn till det gemensamma ansvar som Danscentrum och Teaterförbundet har för att värna den fria danskonsten beslöt styrelsen att innan några konfliktåtgärder vidtas ta en förnyad kontakt med Danscentrum samt att gå ut med en bred information till alla berörda om den allvarliga situationen som uppkommit för det fria danslivet.

Teaterförbundet har och tar ansvaret både för våra medlemmars arbetsvillkor och för den fria danskonstens utveckling. Motsvarande ansvar måste också Danscentrum ta.

Bollen ligger nu hos Danscentrum och dess styrelse.

Nuvarande avtal (utan höjningen av minimilönen) fortsätter att gälla tills ett nytt avtal träffas. Här finns en länk till det nuvarande avtalet för fria dansgrupper och koreografer.


Kontakt:
Lars Åström, förhandlingschef
070-322 16 75

Julia Reinhard, förhandlare
070-288 82 40

Jaan Kolk, förbundsdirektör
070-688 13 23

Minna Krook, koreograf och ledamot i förbundsstyrelsen
073-622 43 17