Teaterförbundet lämnar slutbud till Danscentrum

Teaterförbundet har sedan 2001 ett kollektivavtal för det fria dansområdet med Danscentrum. Avtalet är viktigt inte bara för att det reglerar arbetsvillkoren för de yrkesverksamma inom den fria danskonsten.

Det har också bidragit till att höja det fria danslivets status och dess krav på en utbyggd offentlig finansiering. Avtalet omfattar dansare, koreografer samt administrativa och tekniska tjänstemän inom området.

Under förra årets avtalsrörelse beslutade parterna att nuvarande avtals lönemodell skulle ses över i en arbetsgrupp, därutöver höjdes enbart de lägsta lönenivåerna i avtalet med 2,6 procent. Övriga lönegrupper fick kvarstå på tidigare nivåer.

Avtalet löpte ut den 31 december 2012. Arbetet kring en ny lönemodell har nu pågått i sex månader. Arbetsgruppen har träffats vid flertalet tillfällen och är överens om att avtalet behöver förenklas. Teaterförbundet kan dock inte acceptera att en förändrad lönemodell medför sänkta löner och försämrade arbetsvillkor.

Genom att Teaterförbundet och Danscentrum står långt ifrån varandra är det inte troligt att parterna kan komma överens om en ny lönemodell inom kort. Det är därför viktigt att komma vidare och att Teaterförbundets medlemmar inte drabbas genom uteblivna löneuppräkningar.

Teaterförbundet har därför lagt ett slutbud till Danscentrum som enbart gäller lönedelen i avtalet. Det utgår ifrån löneavtalen på andra delar av arbetsmarknaden och som också är den nivå som finns i Teaterförbundets avtal med Svensk Scenkonst. Det innebär 6,8 procent under en treårsperiod från 1 januari 2013 till och med 31 december 2015. Avtalets sista år är uppsägningsbart.

Om Danscentrum säger nej till detta tvingas Teaterförbundet överväga att lägga ett varsel om konfliktåtgärder.


Nuvarande avtal gäller tills ett nytt avtal har träffats.