Mer om det tillfälliga avtalet för film, tv och video

Under våren tecknades ett tillfälligt tilläggsavtal för film/tv/video på grund av coronapandemin. Utgångspunkten är att det befintliga avtalet gäller för löner, ersättningar och schemaläggning. Säravtalet gäller bara i de fall produktionen inte kan fortsätta som planerat på grund av coronapandemin.

Här kan du läsa mer om bakgrunden till avtalet, samt ta del av frågor och svar.

Vårt samhälle befinner sig i en enormt svår situation på grund av den pågående coronapandemin, en situation där ingen går oberörd, inte minst på arbetsmarknaden. För Teaterförbundets medlemmar och den övriga kulturbranschen har pandemin slagit extra hårt.

Vi arbetar i en bransch som redan från början är underfinansierad, har osäkra arbetsförhållanden och låga löner. För många försvann alla uppdrag från en dag till en annan och vi har ingen aning om när vi kan gå tillbaka till det normala igen. Vi har heller ingen aning om hur samhällsekonomin och arbetsmarknaden kommer att se ut framöver. Vilka jobb och arbetsgivare finns kvar?

Teaterförbundet vill verka för att våra medlemmar ska ha jobb att gå till – självklart med bra lön och arbetstider. I den akuta situation samhället befinner sig i såg vi det som nödvändigt att hitta lösningar genom ett tillfälligt avtal för att medverka till fortsatta möjligheter för arbetstillfällen inom film- och tv-produktion.

Många bolag var tydliga med att de inte avsåg att dra igång några produktioner utan att kunna förutse de ekonomiska förlusterna. Risken var stor att inga nya produktioner skulle påbörjas utan ett särskilt avtal som tog hänsyn till de särskilda omständigheterna.

Förhandlingarna kring avtalet var svåra och utmanande, med ett utgångsläge som innebar att anställda skulle få gå på dagen. Vi lyckades förhandla fram ett avtal där de anställda får rätt till ersättningar i händelse av avbruten eller pausad inspelning. I övrigt gäller det befintliga film-, tv- och videoavtalet.

I det tillfälliga avtalet finns även en skrivning om arbetstid. Den gäller enbart filmproduktioner som hade planerats att spelas in utomlands av arbetstidsskäl. För att kunna genomföra produktionerna i Sverige ges produktionsbolagen möjlighet att under avtalets löptid lägga ut ordinarie arbetstid med 50 timmar per vecka.

Det ger möjlighet till fler arbetstillfällen i en tid då vår arbetsmarknad står inför stora utmaningar.

Vi kommer att mycket noggrant följa upp det tillfälliga avtalet, som gäller till och med den 31 december, och fortsätta att arbeta för att våra medlemmar får så bra villkor som möjligt.


Frågor och svar

När man tar del av ersättningen – är man då fortfarande anställd och kan inte söka A-kassa?

När produktionen är pausad och man får ersättningen 600 kr/dag, då är man anställd och kan inte söka a-kassa. När anställningen sägs upp och 20 % utgår som ett avgångsvederlag  ska det vara möjligt att skriva in sig på arbetsförmedlingen som arbetssökande och därmed kunna söka a-kassa.

Finns det någon uppsägningstid?
Det finns ingen uppsägningstid utan en uppsägning kan med säröverenskommelsen ske med omedelbar verkan.

Gäller inte arbetstidslagen?
Arbetstidslagen gäller, men den ger rätt att göra avvikelse genom överenskommelse i kollektivavtal på det sätt som här har gjorts.

Vad gäller för egenföretagare?
Egenföretagare omfattas inte per automatik av kollektivavtalet, därför är det viktigt att det i uppdragsavtalet framkommer att kollektivavtalet ska omfatta uppdragstagaren.

I förhandlingarna drev vi frågan att det skulle gälla alla som arbetar på en filmproduktion oavsett om man får lön eller fakturerar sitt arbete. Tyvärr accepterade inte Medieföretagen vår ståndpunkt och gick inte med på att skriva avtal för egenföretagare, bland annat med hänvisning till att det är förbjudet enligt konkurrenslagstiftningen.

Teaterförbundet har dock märkt att flera bolag har valt att tillämpa detta även för egenföretagare. Det är ingen garanti att alla bolag gör så, men det kan underlätta att hänvisa till det.

Just nu arbetar förbundet hårt för att stärka egenföretagarnas möjligheter att ta del av a-kassan och andra delar av de åtgärder som har presenterats i krispaketen med anledning av pandemin.

Vad är force majeure?
Force majeure är en händelse som är oförutsedd och utanför avtalspartens kontroll. I ett sådant läge kan en avtalad prestation ställas in helt eller delvis, eller ges vid ett senare tillfälle. Enligt en allmän rättsprincip som är relativt begränsad kan allvarliga naturhändelser och myndighetsbeslut utgöra force majeure. Det vanligaste är dock att frågan om vad som ska anses vara force majeure är reglerad i avtal, och då kan även andra situationer omfattas.

Går det att hävda force majeure som anledning till att ställa in projekt?
Det är svårt att ge ett generellt svar på denna fråga. Omständigheterna behöver bedömas från fall till fall. Beroende på om det finns en bestämmelse om force majeure eller hur den specifika avtalsbestämmelsen om force majeure är formulerad och tillämplig tvingande lag, kan en arbetsgivare t.ex. senarelägga, eller helt eller delvis befrias från sina förpliktelser.

Parterna kan dessutom enas om omförhandling för att nå en lösning. Hör av dig till vår medlemsrådgivning om du har drabbats av ett inställt projekt så kan vi hjälpa dig genom att göra en bedömning av det avtal som du har med arbetsgivaren, jour@teaterforbundet.se.