Säravtal om film- och tv-inspelningar på grund av coronapandemin

Teaterförbundet har tecknat ett säravtal med Medieföretagen på grund av coronapandemin. Under mars och april har ett stort antal filmproduktionsbolag ställts in eller pausat sina produktioner.

Filminspelning Foto: Johan Paulin

Foto: Johan Paulin

Många bolag har varit i kontakt med Teaterförbundet och förklarat att de inte kan gå till produktion i sommar och i höst om det inte finns enkla regler i kollektivavtalet för att kunna pausa eller ställa in produktionerna.

En arbetsgrupp bestående av förtroendevalda, medlemmar som arbetar med filmproduktioner och tjänstemän från Teaterförbundets kansli har utrett behovet av att hitta en säröverenskommelse till gällande kollektivavtal med anledning av coronapandemin.

– Det är en extraordinär situation där vi stod mellan valet att skapa ett säravtal eller att inga eller få inspelningar skulle kunna påbörjas till sommaren. Det har varit svåra övervägningar men där målet framförallt har varit att få till arbetstillfällen och säkerställa ersättningar för våra medlemmar under rådande omständigheter, säger Madeleine Wagemyr, förhandlingschef på Teaterförbundet för scen och film.

Inställda filmproduktioner
Många filmproduktioner har varit tvungna att ställas in eller skjutas på framtiden. Detta har hanterats mycket olika mellan bolagen och genom denna överenskommelse skapas en enhetlighet i hur bolagen hanterar situationen med de anställda.
Flera bolag har också flaggat för att de vill starta produktioner i sommar och höst men behöver då kunna begränsa de ekonomiska riskerna, för att få finansiärerna att inte dra sig ur produktionen. Skulle bolagen vara tvungna att betala samtliga avtalade ersättningar om filmproduktionen tvingas ställas in kommer många av dem gå i konkurs.

Inspelningar till Sverige
Det finns också bolag som skulle spelat in utomlands men som nu har kontaktat Teaterförbundet och vädjat att vi gör ett undantag från arbetstidsreglerna så att de kan förlägga inspelningen till Sverige istället. Detta skulle innebära fler arbetstillfällen för svenska filmarbetare.

Medieföretagen har därför ställt frågan om det tillfälligt kan vara möjligt för företag att säga upp personal under pågående inspelning, samt att göra undantag från arbetstidsreglerna. Efter svåra förhandlingar har parterna nu kommit överens om en tillfällig överenskommelse under coronapandemin.

– På detta sätt har vi kunnat säkra ersättningar till medlemmarna i en pressad tid samtidigt som produktionsbolagen ges möjlighet till planering. Vi vill dock understryka att det handlar om ett tidsbegränsat avtal, säger Madeleine Wagemyr.

Säravtalet gäller till och med den 31 december 2020.


Avtalet
Avtalet innebär att om produktionen måste pausas några dagar så får de anställda 600 kr per dag. Paus av filmproduktionen kan maximalt ske i 10 dagar. För de funktioner som producenten anser har fortsatt arbete under pausen ska ordinarie lön utgå.

Om produktionen istället måste senareläggas eller läggas ned helt så utgår ett avgångsvederlag med 20 procent av kvarvarande lön, dock högst 20 procent av två månadslöner (baserat på min 20 000 kr och max 40 000 kr per månad). För de funktioner som producenten anser har fortsatt arbete i form av nedrustning ska få ordinarie lön till dess det arbetet är slutfört och därefter utbetalas avgångsvederlag enligt samma princip som ovan.

För att möjliggöra att filmproduktioner som planerats att spela in utomlands av arbetstidsskäl istället ska kunna göra produktionerna i Sverige så tillåter vi under coronapandemin att dessa produktionsbolag kan lägga ut ordinarie arbetstid med 50 timmar per vecka. Gränsen på 40 timmars ordinarie arbetstid i genomsnitt gäller fortfarande vilket innebär att arbetsgivaren måste lägga ut så kallade ”noll-veckor” någon gång under anställningen.