Frågor och svar för dig som är anställd

Du som är medlem kan alltid  kontakta Scen & Films medlemsrådgivning, medlemsradgivning@scenochfilm.se. Bifoga då ditt kontrakt och bakgrundsinformation om det uppdrag/den anställning du har frågor om, så kan vi svara snabbare.

Är du arbetsgivare – mejla våra jurister på medlemsradgivning@scenochfilm.se. Redogör för ditt ärende så detaljerat som möjligt och bifoga alla relevanta dokument.

Här hittar du svar på vanliga frågor:

ARBETSMILJÖ

Kan jag stanna hemma från arbetet om jag är oroad för att bli smittad?
Nej, du måste först ha en dialog med din arbetsgivare om frågan och tala om varför du är orolig. Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen och ska planera för hur verksamheten hanterar ett eventuellt utbrott på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska säkerställa att personalen arbetar under så säkra förhållanden som möjligt. Det innebär bland annat att riskbedöma vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan tänkas utsätta de anställda för coronaviruset.

Hur säkerställer arbetsgivaren att vi anställda inte utsätts för smitta på jobbet?
Det regler som finns kring systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren är skyldig att regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller smitta i arbetet. Arbetsgivaren ska också omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller smittrisk i arbetet.

Riskbedömningen ska samverkas med arbetsplatsens skyddsombud

Vem ser till att jag har en bra arbetsmiljö när jag arbetar hemma?
Arbetsgivaren har yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men du har precis som vanligt en skyldighet att påtala problem och risker. Försök att gemensamt med arbetsgivaren hitta bra lösningar på de problem som uppstår. Det kan vara allt ifrån nya tekniska lösningar till att få hem ett tangentbord.


VID SJUKDOM

De tillfälliga åtgärderna inom socialförsäkringen har återinförts till och med den 31 mars 2022.

Det gäller bland annat tillfälligt slopat krav på  läkarintyg, ersättning för karensavdrag och riskgruppsersättning.

Läs mer om vad som gäller just nu på Försäkringskassans hemsida och på Regeringens hemsida.


INSTÄLLDA FÖRESTÄLLNINGAR ELLER PRODUKTIONER

Vad är force majeure?
Force majeure är en händelse som är oförutsedd och utanför avtalspartens kontroll. I ett sådant läge kan en avtalad prestation ställas in helt eller delvis, eller ges vid ett senare tillfälle. Enligt en allmän rättsprincip som är relativt begränsad kan allvarliga naturhändelser och myndighetsbeslut utgöra force majeure. Det vanligaste är dock att frågan om vad som ska anses vara force majeure är reglerad i avtal, och då kan även andra situationer omfattas.

Går det att hävda force majeure som anledning till att ställa in projekt?
Det är svårt att ge ett generellt svar på denna fråga. Omständigheterna behöver bedömas från fall till fall. Beroende på om det finns en bestämmelse om force majeure eller hur den specifika avtalsbestämmelsen om force majeure är formulerad och tillämplig tvingande lag, kan en uppdragsgivare t.ex. senarelägga, eller helt eller delvis befrias från sina förpliktelser.

Parterna kan dessutom enas om omförhandling för att nå en lösning. Hör av dig till vår medlemsrådgivning om du har drabbats av ett inställt projekt så kan vi hjälpa dig genom att göra en bedömning av det avtal som du har med uppdragsgivaren.

En arbetsgivare kan som utgångspunkt inte hävda force majeure för att avsluta en anställning. Undantag kan dock göras genom kollektivavtal.

Om man jobbar på en privatteater och föreställningen ställs in
Punkt 11.6.1 i Privatteateravtalet reglerar Inställd föreställning. Enligt denna ersätts den anställde då med lägst 976 kr per inställd föreställning.
För uppdragstagare beror det på vad som är överenskommet i det individuella avtalet.

Med anledning av pandemin ingick Scen & Film under 2020 ett tillfälligt avtal med Svensk Scenkonst om möjligheten för en arbetsgivare att häva en tidsbegränsad anställning.

Läs mer om det tillfälliga avtalet som förbundet tecknat här

Om man jobbar på en institutionsteater
Institutionsteateravtalet ger möjlighet att säga upp visstidsanställda och tillsvidareanställda om verksamheten ställs in till följd av force majeure. Enligt detta avtal är epidemi ett exempel på force majeure. Visstidsanställda kan då sägas upp med en uppsägningstid om två månader och tillsvidareanställda om sex månader.

Med anledning av pandemin ingick Scen & Film och Svensk Scenkonst ett tillfälligt avtal under 2020 om möjligheten för en arbetsgivare att häva en tidsbegränsad anställning.

Läs mer om det tillfälliga avtalet som förbundet tecknat här

Om man jobbar på en fri teatergrupp
Teatercentrumavtalet ger möjlighet att säga upp anställda oavsett anställningsform om verksamheten ställs in till följd av force majeure. Enligt detta avtal är epidemi ett exempel på force majeure. Uppsägningstiden är en månad.

Med anledning av pandemin ingick Scen & Film under 2020 ett tillfälligt avtal med Svensk Scenkonst om möjligheten för en arbetsgivare att häva en tidsbegränsad anställning.

Läs mer om det tillfälliga avtalet som förbundet tecknat här

Om man jobbar på en film- eller tv-inspelning
Film-, TV-, och Videoinspelningsavtalet ger möjlighet att ställa in en produktion senast 7 veckor innan anställningens början till en kostnad. Denna kostnad ökar sedan i takt med att uppsägningen närmare sig anställningens början. Det kan också finnas möjlighet att få ersättning för förlorad inkomst från annan arbetsgivare. Bestämmelsen hittar du i 3 § mom. 1, i avtalet.

Vid force majeure (dock ej klarlagt om epidemi omfattas av force majeure) ges en möjlighet att häva avtalet och utge betalning endast för fullgjort arbete, enligt 3 § mom. 2. Ett alternativ till hävning är att skjuta fram avtalet på oförändrade villkor efter överenskommelse med den medverkande.

Med anledning av pandemin ingick Scen & Film under 2020 ett tillfälligt avtal med Medieföretagen om möjligheten för en arbetsgivare att häva en tidsbegränsad anställning.

Läs mer om det tillfälliga avtalet som förbundet tecknat här

Om man jobbar på en biograf
Biografavtalet ger ingen möjlighet att säga upp anställd på grund av force majeure. Som visstidsanställd ska arbetsgivaren fastställa en sysselsättningsgrad till dig och dessa timmar har du rätt till oavsett möjligheten för arbetsgivaren att bereda dig arbete.


Jag har inte fått min lön, vad gör jag nu?
Kontakta omedelbart Scen & Films medlemsrådgivning om du inte har fått din lön. Tiden är en faktor när det gäller möjligheten att agera.

Vad innebär korttidsarbete?
Korttidsarbete är en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare om att anställda under en begränsad tid ska kunna gå ner i arbetstid och lön med anledning av en ekonomisk kris.

Scen & Film har i likhet med andra delar av arbetsmarknaden tecknat särskilda avtal om korttidsarbete med några arbetsgivare. Det gäller avtal med Svensk Scenkonst för privatteater, institutionsteatrar (där så är möjligt), Teatercentrum och Danscentrum för fria professionella grupper, samt avtal med Medieföretagen och Fremia för biografanställda.

Vad händer med min semester om jag jobbar mindre pga korttidsarbete?
Intjänande av antal betalda semesterdagar påverkas inte av korttidsarbete med statligt stöd.

Vad händer om jag blir uppsagd under pågående korttidsarbete?
Under uppsägningstiden kan arbetsgivaren inte behålla dig som korttidspermitterad. Det innebär att du har rätt till din ordinarie lön, men också att du kan behöva arbeta dina ordinarie timmar.