Behandling av personuppgifter

Information om personuppgiftsbehandling med giltighet för rättighetsupplåtelse enligt anslutningskontrakt med Fackförbundet Scen & Film och Upphovsrätt Scen & Film AB, nedan sammantaget benämnda USF.

Rättslig grund

Anslutningskontraktet som du har ingått med USF utgör den lagliga grunden för behandling av personuppgifter för ändamål som är nödvändiga för att USF ska kunna fullgöra anslutningskontraktet gentemot dig.  För att fullgöra skyldigheter enligt lag är det rättslig förpliktelse som är den lagliga grunden för behandling.

Behandling av personuppgifter

USF behandlar uppgifter om namn, personnummer, telefonnummer, postadress, mailadress, kontonummer, yrkesbeteckning, medlemskap i Scen & Film och anslutning till Upphovsrätt Scen & Film. Uppgifterna behandlas för att kunna identifiera dig och för att kunna fullgöra åtagandena i anslutningskontraktet. Vidare sammanställs uppgifter i USFs rättighetshavarregister för administrativa ändamål såsom betalning av ersättningar, för bokföringsändamål, för upprättande av kontrolluppgifter, för att ge dig tillgång till information och för framställande av statistik inom USFs verksamhet, för fastställande av upplåtna rättigheter, medverkan i produktioner och medverkan i bestämd yrkesfunktion.

Utlämnande av personuppgifter

I de fall det är nödvändigt att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma föreläggande från tillsynsmyndighet eller domstol eller i de fall laglig skyldighet föreligger kan USF komma att lämna ut uppgifter till exempelvis skattemyndighet.

Vidare kan uppgifter om upplåtna rättigheter komma att lämnas till tredje man för att skydda eller försvara rättigheter eller för att tillförsäkra dig rätt till ersättning och för att USF ska kunna styrka vilka rättigheter som upplåtits.

Tid för behandlingen

Uppgifterna behandlas från tecknande av anslutningskontrakt till dess att upplåtna rättigheter inte längre ger upphov till ersättningar.  För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan USF komma att bevara dina uppgifter under tiden som den allmänna preskriptionstiden i 2 § preskriptionslagen (1981.130) löper, även om du sagt upp din anslutning.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Upphovsrätt Scen & Film AB. Adress: Box 12710, 112 94 Stockholm Tel: 08–4411300.

Rätt till information

Du har rätt att få information om vilka uppgifter USF har om dig, hur uppgifterna behandlas, vad som är ändamålet med behandlingen och under vilken tidsperiod uppgifterna behandlas.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som är under behandling (registerutdrag). För eventuella ytterligare kopior som den registrerade begär får den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna. Om du gör begäran i elektronisk form ska informationen tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om den registrerade inte begär något annat.

Rätt till rättelse

USF har ett ansvar för att de personuppgifter bolaget behandlar är korrekta, men du har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet och få felaktiga uppgifter rättade. När dina personuppgifter rättas, kommer USF att underrätta dem som uppgifterna lämnats ut till om att denna rättelse har ägt rum – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Du har rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

 Rätt till radering

Dina uppgifter kommer att sparas under den tid de behövs för att kunna ta tillvara dina rättigheter.

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få följande uppgifter raderade om någon av följande förutsättningar gäller:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlas för.
  • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
  • Om du motsätter dig behandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om uppgifterna raderas på din begäran, kommer USF att underrätta dem uppgifterna har lämnats ut till om raderingen. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Du har rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av dina personuppgifter. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

  • När du anser att dina personuppgifter inte är korrekta och du därför har begärt rättelse hos USF. Du kan då begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under en tid som ger USF möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  • När behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning
  • När USF inte längre behöver uppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om behandlingen har begränsats kommer sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat.

Om du har fått behandling begränsad kommer du att underrättas av oss innan begränsningen av behandlingen upphör.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter som du lämnar till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att USF hindrar detta, om

  • behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat.

Vid utövandet av din rätt till dataportabilitet har du rätt till överföring av personuppgifterna direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, när detta är tekniskt möjligt.

Klagomål och skadestånd

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du snarast anmäla det. Mejla till dataskyddsombud@tco.se

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd av USF eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.  Du kan då begära skadestånd från USF eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligt till Upphovsrätt Scen & Film AB, Adress: Box 12710, 112 94 Stockholm.

För att ta tillvara dina rättigheter, begära skadestånd eller lämna in klagomål, kontakta dataskyddsombud@tco.se

Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Scen & Films dataskyddsombudsman

Henrik Björnklint
Telefon: 072-718 01 67
E-post: dataskyddsombud@tco.se