Varför upphovsrätt?

Upphovsrätten tillhör den del av juridiken som kallas immaterialrätt. Under den rubriken inräknas även patenträtt, mönsterrätt, firmarätt, varumärkesrätt och namnrätt. Benämningen immaterialrätt tydliggör att lagstiftningens ändamål är att värna något som inte är fysiskt förkroppsligat utan just icke-materiellt. Det som skyddas är upphovsmannens utformning av ett verks innehåll och den utövande konstnärens framförande av ett verk.

De rättsregler som skyddar materiella ting kan inte utan vidare tillämpas för ett försvar av konstnärers verk och prestationer. Därför är det nödvändigt med en särskild lagstiftning, som ger upphovsmannen och utövaren rätt att bestämma över hur och när verk och prestationer får utnyttjas. I annat fall skulle de – ekonomiskt och ideellt – förlora kontrollen över användningen och inte kunna motsätta sig att andra tjänade pengar på deras skapande arbete eller inkräktade på deras konstnärliga avsikter.

Scen & Films medlemmar vill naturligtvis nå ut till en publik. Men de är samtidigt beroende av den betalning de kan få när deras verk och prestationer används och sprids. Upphovsrätten är en förutsättning för att kulturskapare ska kunna försörja sig på sina yrken och den bidrar samtidigt till ett brett och mångfacetterat kulturliv och ger människor möjlighet att ta del av litteratur, film, teater, konst och annan kultur.

En väl fungerande upphovsrätt är därför ett viktigt instrument för kulturell utveckling och fritt konstnärligt skapande och den lägger en grund för bevarande och autenticitet. Men rättsreglerna är inte allt. Inga ersättningar betalas ut automatiskt. Förhandlingar om avtal och kontrakt är i praktiken av största betydelse.

För att en film eller en scenkonstföreställning ska nå sin publik krävs hårt arbete av många yrkesgrupper, en lång förberedelsetid och ekonomiska investeringar. Genom att värna och utveckla upphovsrätten skapas en grundval för hållbara konstnärliga verksamheter och en förutsättning för att investeringar ska komma till stånd. Upphovsrätt är därför av stor betydelse även för andra yrkesgrupper inom och utanför Scen & Film. Den bidrar till att skapa arbetsmöjligheter och inkomster för tekniker, administratörer, hantverkare, distributörer, marknadsförare, producenter och många andra.

På upphovsrättsligt högfrekventa områden är det också så att ersättningar till upphovsmän och utövare utgör den minsta andelen av vad en konsument betalar. Investerare vill ha utdelning och olika mellanhänder ser till att ta betalt för sina tjänster. Det gäller framför allt film, böcker och spel och inte minst i den digitala världen i form av kostnader för distributionen. Bredbandsbolag tar betalt för uppkoppling, abonnemang ska betalas för internettillgång och för olika online- och streamingtjänster. Och trots allt – utan det upphovsrättsliga skyddet skulle upphovsmän och utövare få ännu mindre än de kan få idag.