Samarbetsorganisationer

Samarbete mellan organisationer för upphovsmän och utövare är en förutsättning för att på bästa sätt kunna tillvarata kulturskaparnas intressen och skapa en effektiv upphovsrätts-bevakning. Det är angeläget att komma fram till ställningstaganden och förslag, som kan drivas gemensamt. Men samarbete handlar inte bara om upphovsrätt. Utbyte av erfarenheter inom hela det kulturpolitiska området kan göra skillnad i många fall. Till exempel kan det vara viktigt att informera om olika lösningar i avtalsförhandlingar eller att ge stöd i en konfliktsituation.

Klys

Inte minst har samarbetet inom Klys (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd), som Fackförbundet Scen & Film var med och bildade 1959, varit av stor betydelse för att gemensamt kunna föra fram kulturskaparnas uppfattningar till regering, kommuner och myndigheter. Inte bara i upphovsrättsfrågor utan också vad gäller kultur- och mediepolitik, social trygghet, skatter, utbildning och arbetsmarknad. I Klys ingår16 rikstäckande medlemsorganisationer inom kulturområdet.

Ord
Sveriges Författarförbund, Sveriges Dramatikerförbund, Svenska Journalistförbundet, Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

Bild/form
Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Tecknare, Svenska Fotografers Förbund

Ton
Föreningen Svenska Tonsättare, Skap – Sveriges kompositörer och textförfattare, Federationen Svenska Musiker (Svenska Musikerförbundet och Sveriges Yrkesmusikerförbund)

Scen/film
Fackförbundet Scen & Film, Sveriges Scenkonstregissörer, Oberoende Filmares Förbund, Unionen – fackklubbarna vid Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradio

Copyswede

Copyswede är en ekonomisk förening som grundades 1982. Den ägs av fjorton medlemsorganisationer, som företräder svenska upphovsmän och utövande konstnärer: Bildupphovsrätt i Sverige (BUS), Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Nordisk Copyright Bureau (NCB), Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM), Svenska Fotografers Förbund, Svenska Musikerförbundet, Svenska Journalistförbundet, Svenska Tecknare, Sveriges Dramatikerförbund, Sveriges Författarförbund, Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF) och Scen & Film.

Copyswede har till uppgift att på uppdrag av medlemsorganisationerna licensiera vidareanvändning av tv- och radioprogram i en rad olika medier. Copyswede har också medlemsorganisationernas uppdrag att sköta det svenska systemet för privatkopierings-ersättning. Genom samarbete med Filmproducenternas Rättighetsförening (FRF), Ifpi (International Federation of the Phonographic Industry, Sverige) och radio- och tv-företagens samarbetsorganisation Ubos, kan Copyswede erbjuda heltäckande licenser. Copyswede har även ömsesidighetsavtal med organisationer i andra länder och har därmed breddat basen för rättighetsupplåtelse och inkassering. Copyswede står under tillsyn av den statliga myndigheten Patent- och registreringsverket (PRV).

SAMI

För att kunna tillvarata rättigheter för musiker och artister, när utövande konstnärer 1961 fick rätt till ersättning för användning av grammofonskivor, bildade Scen & Film och Musikerförbundet SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation). SAMIs främsta uppgift är att samla in ersättning för inspelad musik, som används offentligt – i radio och tv, men också på allmänna platser som restauranger och affärer. Genom nära samarbete med organisationer i andra länder och genom så kallade ömsesidighetsavtal representerar SAMI även utländska artisters och musikers intressen i Sverige och svenska intressen bevakas av motsvarande organisationer i andra länder.

I anslutningskontrakt med SAMI överlåter den utövande konstnären på SAMI att för dennes räkning träffa avtal om ersättning för offentligt utnyttjande av ljudupptagningar. För att undvika dubbelupplåtelse har Upphovsrätt Scen & Film och SAMI träffat överenskommelse med innebörd att SAMI tillvaratar rättigheter avseende ljudupptagningar och Upphovsrätt Scen & Film rättigheter beträffande andra inspelningar. På uppdrag av Scen & Film inkasserar SAMI ersättning för offentliga framförande av tv-utsändningar på restauranger, hotell, flygplatser och liknande lokaler.

INTERNATIONELLA ORGANISATIONER

Litterära och konstnärliga verk har aldrig inringats geografiskt och den tekniska utvecklingen de senaste decenniernas har naturligtvis i än högre grad underlättat spridning av verken. Allt sedan upphovsrätten fick en vidare förankring har internationella kontakter och samverkan haft stor betydelse. Och när harmoniseringen av upphovsrätten inom EU blivit mer omfattande har gemensamma krav från europeiska organisationer för utövare och upphovspersoner fått större angelägenhetsgrad.

Närmast ligger naturligtvis det nordiska samarbetet och i det arbetet har Nordiska skådespelarrådet en central plats. Redan vid rådets tillkomst 1936 stod frågan om den utövande konstnärens rätt till skydd mot att hans prestation utnyttjas och vidaresprids utan hans samtycke främst på dagordningen. Danmark, Finland och Norge kunde i början 1960- talet anta i stort sett likalydande upphovsrättslagar och även om samarbete om lagstiftningen fortsatt finns idag en del skillnader. Utredningar och förändringar har inte skett samtidigt som tidigare. Islands lag avviker i flera avseenden. Men det mesta är fortfarande gemensamt och det nordiska avtalslicenssystemet är unikt. Det Nordiska skådespelarrådet har betydelse för utbyte av information och diskussion om lagstiftningsförändringar.

De frekventa samproduktionerna mellan nordiska länder på film- och tv-området gör det lika betydelsefullt att ha utbyte av information om avtalen. I förhandlingssituationer och inför vissa produktioner förekommer givetvis kontakter hela tiden mellan aktuella nordiska förbund för regissörer, scenografer och andra filmarbetare.

Genom Klys deltar Scen & Film på upphovsrättsområdet i Nordisk upphovsmanna- och utövarallians.

FIA (Fédération Internationale des Acteurs/The international Federation of Actors)

FIA, som bildades 1952, har som främsta uppgift att vara en stark internationell röst för yrkesverksamma skådespelares, dansares, sångares, cirkus- och varietéartisters intressen i film, television, radio, digitala medier och på scenen. FIA har haft en viktig roll i försöken att skapa ett rättsligt skydd för de utövande konstnärernas prestationer och inte minst för tillkomsten av Romkonventionen, som gav utövande konstnärer upphovsrättsligt skydd vid ljudupptagningar. Även i den långvariga kampen för att skapa ett motsvarande internationellt fördrag för audiovisuella upptagningar har FIAs varit pådrivande. Först 2012 uppnåddes det målet genom The Beijing Treaty on Audiovisual Peformances.

FERA (Federation Europenne des Realisateur de l´Audiovisuel/The Federation of European Film Directors)

FERA, som bildades 1980, representerar europeiska film- och tv-regissörer och arbetar för att stärka den audiovisuella branschens kreativa, sociala och kommersiella resurser. FERA är en strak försvarare av yttrandefrihet och mångfald inom media och verkar för regissörers upphovsrätt och integritet som huvudsakliga skapare av de audiovisuella verken.

AEPO – ARTIS (Association of European Performers Organisations)

Upphovsrätt Scen & Film är medlem i AEPO-ARTIS, som är ett organ för samarbete mellan europeiska förvaltningsorganisationer för utövande konstnärer. AEPO-ARTIS huvudsakliga ändamål är att utveckla, stärka och försvara utövande konstnärers rättigheter, att verka för kollektiv administration samt att belysa betydelsen av utövares prestationer för den europeiska kulturen.

Fera, Aepo-Artis och Fia har tillsammans under de senaste åren varit starkt engagerade i en kampanj som gått under namnet ”Fair Internet”. Nämligen att säkerställa att upphovsmän och utövare får en skälig ersättning för utnyttjande av deras verk och prestationer i digitala nätverkstjänster genom en oeftergivlig ersättningsrätt. En ersättning som ska betalas av plattformarna och administreras genom kollektiv förvaltning.