Diskriminering

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet/uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder och ålder. Det är också förbjudet att missgynna på grund av föräldraledighet. Diskrimineringsförbundet gäller när arbetsgivaren fattar beslut om exempelvis anställning, lön och andra anställningsvillkor, befordran, utbildning och uppsägning.

Det kan också finnas skrivningar i kollektivavtal som handlar om diskriminering.

Diskrimineringslagen gäller alla anställda oavsett anställningsform. Rättigheterna i diskrimineringslagen är individuella och inte förhandlingsbara. Det är arbetsgivarens ansvar att diskrimineringslagen följs. Fackförbundet Scen & Film (och andra fackförbund) har ett pådrivande och moraliskt ansvar för diskrimineringsfrågorna, och det är också till oss man som vänder sig om man upplever sig som diskriminerad.

Lagstiftaren har inte tyckt att det räcker att sätta stopp för diskriminering. Därför finns det också när det gäller jämställdhet och etnisk diskriminering krav i lagen på att arbetsgivarens ska arbeta aktivt, det vill säga förebyggande när det gäller jämställdhet och etnisk mångfald. Det förebyggande arbete som gäller jämställdhet ska arbetsgivaren redogöra för i en jämställdhetsplan. Arbetsgivaren måste också kunna redovisa hur man arbetar aktivt för att främja mångfald. En del arbetsgivare väljer att upprätta särskilda mångfaldsplaner.

Arbetsgivaren ska samverka med arbetstagarna i framtagandet av jämställdhetsplan och ev. mångfaldsplan.

Scen & Film har i samarbete med arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst tagit fram en jämställdhetscheck och en mångfaldscheck som ska underlätta arbetet med att få jämställda och normkreativa arbetsplatser. Det finns även en jämställdhetscheck för filmbranschen.

Denna artikel hjälpte mig