Förslag till ändrad privatkopieringsersättning

Klys och Copyswede har lämnat in ett yttrande över förslaget till ett nytt system för privatkopieringsersättning (SOU 2022:20).

Ersättningssystemet för privatkopiering infördes i Sverige 1999 som en kompensation för den omfattande privatkopiering som sker av kulturskapares verk och prestationer.

Privatkopieringsersättningens ramar anges i ett EU-direktiv från 2001. Ersättningen har under åren haft stor betydelse för enskilda kulturskapare, som fått regelbundna ersättningar via Copyswede och därmed kunnat fortsätta med och utveckla sina konstnärliga och kreativa verksamheter.

Med det nya förslaget breddas ersättningen till att även omfatta verk av upphovspersoner inom bild- och form samt text-området. Det innebär att den stora kopiering som sker på dessa områden nu kommer att kunna ersättas.
Det finns dock förslag i utredningen som Klys har invändningar emot.

Det gäller till exempel hur utredningen ser på off-line-kopieringen i sammanhanget, samt hur den valt att utforma den nya nämnd som ska lösa tvister om privatkopierings-ersättningen.
Här kan du läsa Klys och Copyswedes yttrande i sin helhet.
___
Fackförbundet Scen & Film är medlem i både KLYS och Copyswede.
KLYS har 14 medlemsorganisationer och företräder genom dem ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma inom områdena ord, ton, scen/film och bild/form i frågor av gemensamt intresse.
Copyswede grundades 1982 och licensierar vidareanvändning av tv- och radioprogram i en rad medier. Bakom Copyswede står 14 kulturskaparorganisationer som företräder svenska upphovsmän och utövande konstnärer.