Nytt löneavtal för de samhällsägda teatrarna

Teaterförbundet tecknade på fredagen ett nytt kollektivavtal med Svensk Scenkonst för landets alla institutionsteatrar.

Avtalet innebär löneökningar med 7,4 procent under drygt tre år (1 januari 2013 till 31 mars 2016). Första året är löneutrymmet 2,2 procent, andra året 2,7 procent och tredje året 2,5 procent. Det finns också en Individgaranti för varje år på 220 kronor.

– De som arbetar på de samhällsägda teatrarna garanteras genom avtalet en löneutveckling i takt med arbetsmarknaden i övrigt. Teatrarnas huvudmän på nationell, regional och lokal nivå måste nu ta sitt ansvar för att ge dessa den ekonomi som krävs för att upprätthålla och utveckla verksamheterna, säger Teaterförbundets ordförande Anna Carlson i en kommentar till avtalet.

Förbättringar i avtalet

Den nya överenskommelsen innebär ett antal förbättringar för dem som omfattas av institutionsteateravtalet. Här har vi listat några av de viktigaste förändringarna i avtalet och de frågor som ska utredas vidare.

• Nytt är att administratörer numera är en egen personalkategori vid namn 2c.
• Den som normalt arbetar måndag till fredag och inte är föreställningsbunden kommer nu att kompenseras med annan ledig dag när 6 juni infaller på en lördag eller söndag.
• Tidigare har föräldrapengen från arbetsgivaren endast betalats ut i 4 månader, detta har nu utökats till 6 månader.
• Så kallade korttidsanställningar (halvårskontrakt för konstnärlig personal) kan nu förlängas med upp till 30 dagar.
• Begreppet ”övrig teknisk personal” har nu helt utmönstrats ur avtalet.
• Personalkategori 2b, dvs teknisk personal, är nu uppdelade i 5 turordningskretsar.
• Uppgörelser om inköpt ob-ersättning och övertid ska nu anges i en överenskommelse där det tydligt framgår vad som är grundlön och vad som är kompensation. Det här gäller inte den som är i chefsställning och eller den vars arbetstid är svår att kontrollera eller den som har frihet att förlägga sin arbetstid.

Arbetsgrupper

Utöver förändringarna i avtalet har Teaterförbundet och Svensk Scenkonst kommit överens om att utreda en rad frågor i arbetsgrupper.

• En grupp ska se över anställningsformer för konstnärlig personal, tjänstledighetsreglerna samt den så kallade numerären.
• En annan grupp ska se över förekomsten av de nya yrkesgrupperna ljud-, video- och maskdesign och hur de ska regleras i gruppen konstnärlig personal i avtalet. Inom den gruppen ska man även se över arbetsvillkoren för regiassistenter.
• En arbetsgrupp ska under avtalsperioden utreda hur en kontinuerlig och arbetsplatsövergripande kompetensutveckling skulle kunna organiseras och finansieras.
• Ytterligare en arbetsgrupp ska under avtalsperioden kartlägga hur den individuella lönesättningen fungerar på teatrarna. En arbetsgrupp ska se över hur arbetstidsregleringarna fungerar i avtalet.