Remissyttrande om Kulturrådet och Konstnärsnämnden

Scen & Film har lämnat ett remissyttrande kring den föreslagna sammanslagningen av Statens kulturråd och Konstnärsnämnden. Scen & Film förordar att nuvarande uppdelning i två myndigheter består även framöver.

Konstnärsnämnden har en stor betydelse för fria konstnärer genom att vara en myndighet som endast arbetar mot konstnärer.

Kulturrådet är en myndighet som fördelar bidrag till arbetsgivare och arrangörer vilka därmed utgör arbetsmarknaden för konstnärerna.

De två myndigheterna stödjer olika intressen och en centralisering skulle sannolikt innebära att ett får ge vika för det andra.

Sammanfattningsvis lyfter Scen & Film följande punkter i remissyttrandet:

• Scen & Film ser av redovisningen inga betydande ekonomiska vinster i ett samgående. Tvärtom finns stora risker för att det behöver byggas på överbryggande funktioner för att säkerställa att olika och motsatta intressen kan företrädas i en centraliserad myndighet.

• Ett inordnande av Konstnärsnämnden under Kulturrådet skulle innebära att konstnärspolitiken underordnas kulturpolitiken, i stället för att som idag vara utgångspunkten för kulturpolitiken.

• En sammanslagning skulle inverka negativt på den konstnärliga friheten genom färre finansieringskällor, maktkoncentration och likriktning av beslutsprocesser och utredningskompetens.

Läs hela remissvaret här.