Upphovsrätt

Upphovsrätten – Ensamrätt att förfoga över ett verk
En genomgång för Fackförbundet Scen & Films scenografer och kostymdesigner

 Vad får skydd:

• Det som har skapats – verket

Vem får skydd:

• Den som skapat verket, Upphovsman/Utövande konstnär

• Alltid en fysisk person

Litterära och konstnärliga verk skyddas

• Inget formkrav

• Krav på individuell särprägel (verkshöjd)

• Exempel på skyddade verk:

Scenografi till en teaterpjäs

Kostymdesign

• Idé eller fakta inte skyddat

• Två typer av rättigheter – ekonomiska och ideella

 

Ekonomiska rättigheter

Mångfaldigande (kopiering)

Tillgängliggörande av verket för allmänheten

• överföring av verket till allmänheten

• offentligt framförande av verket

• offentlig visning av exemplar av verket

• spridning av exemplar av verket

 

Ideella rättigheter

• Rätt att bli namngiven

• Skydd mot kränkande användande

 

Upphovsrättens giltighetstid

• Upphovsmän – 70 år efter upphovsmannens död

• Utövande konstnärer – 50 år efter inspelningen gavs ut eller offentliggjordes

 

Inskränkningar i upphovsrätten

Upphovsrättslagen

• Arkiv och bibliotek

• Information och yttrandefrihet

• Tvångslicenser

• Privat bruk

 

Avtalslicenser

• En generell rätt att använda upphovsrätt inom ett visst område

• Öppet arkiv

• Vidaresändning av radio och tv-sändningar i kabel

• eller trådlöst, VOD, catch up-tjänster

 

Privatkopieringsersättning

• Förkortas PKE

• Kallades förr ”kassettersättning”

• En kompensation för utebliven ersättning

• Betalas av elektronikföretagen

• Förhandlas och inkasseras av Copyswede

 

Sanktioner vid intrång

• Straff – böter eller fängelse i högst 2 år

• Vitesföreläggande

• Tvångsåtgärder för bevissäkring

• Skadestånd – ekonomiskt och ideellt

 

Scen & Films arbete för upphovsrätt

• Kollektivavtalen

• Upphovsrätt Scen & Film

• Genom anslutning upplåtes upphovsrätten till Upphovsrätt Scen & Film som inkasserar och fördelar upphovsrättsersättningar (royalty)

• Kontraktsgranskning

• Förhandlingshjälp för upphovsrättsavtal

 

Vem har rätt till royalty enligt Scen & Films avtal

Avtal                           Vem omfattas

SVT och UR (TV)    Artister, stuntutövare, dansare, mimare, dockspelare, cirkus- och varitéartister,

regissörer, koreografer, scenografer, kostymdesigners, A-fotografer

SR och UR (radio)  Artister och regissörer

Filmavtalet               Artister, regissörer, koreografer, scenografer, kostymdesigners, A-fotografer, animatörer

Riksavtalet              Upphovsmän och utövande konstnärer som omfattas av avtalet

 

Var kommer royaltyn ifrån?

• Fackförbundet Scen & Film

• Copyswede

• Sami

• Upphovsrätt Scen & Film

 

Riksavtalet

• Scenografen och kostymtecknaren är upphovsman till verkets scenografi och kostym

• Rättighet att namnges i program och informationsmaterial

• Teatern får ej överlåta, uthyra, utlåna, förändra eller använda dekor eller kostymuppsättning utan upphovsmannens medgivande

• Förfogande utanför egna teatern – medgivande samt skälig ekonomisk ersättning

• Finns en möjlighet till individuell överenskommelse om upplåtelse under en licensperiod (s.45 i Riksavtalet)

 

Scenkonst via elektroniska medier

Riksavtalet reglerar:

• Internet

• Försäljning av DVD i foajé

• Filförsäljning

• E-bio

• TV och Radio – regleras i avtal mellan Fackförbundet Scen & Film och sändande bolag

 

Överlåtelse av upphovsrätt

• Dispositiva lagregler

• Fullständig överlåtelse möjlig

• Begränsat nyttjande (upplåtelse) att föredra

• §39 Upphovsrättslagen

• Kollektivavtal och upphovsrättsorganisationer ger konstnären skydd genom att vara en stark motpart

 

Vad övergår genom avtal

• Specifikationsprincipen

• Omfattande och otydliga avtal tolkas restriktivt till rättighetsinnehavarens fördel

• Specialitetsgrundsatsen

• Endast det som följer av avtalet har övergått

• KSMB-målet (inskränkningar i rätten att lägga ut musik på Spotify)

 

Vad bör regleras i avtal som omfattar upphovsrätt?

• Pris / betalning

• Territorium och tid

• Rätt att ändra eller överlåta vidare?

• Exklusivitet?

• överlåtelse eller upplåtelse?

• Lagval/ domsrätt / skiljedom

 

Kontakta Scen & Films medlemsrådgivning om du har frågor:

medlemsradgivning@scenochfilm.se